હોમ | અમારો સંપર્ક
 
ફોટો ગેલેરી

1 નવરાત્રી પવૅની ઉજવણી

2 નવરાત્રી પવૅની ઉજવણી1

3 નવરાત્રી પવૅની ઉજવણી2

4 નવરાત્રી પવૅની ઉજવણી3

5 નવરાત્રી પવૅની ઉજવણી4

6 કલા ઉત્સવ – પોતના મનની ક્લાઓને ચિત્રમાં અંકિત કરતાં વિદ્યાર્થીઓ

7 શિક્ષકદિનની ઉજવણીમાં શિક્ષકો દ્વારા સ્વયં રજૂઆત

8 મેનેજીંગ ટૂસ્ટીશ્રી દ્વારા એવોડૅ મેળવતા શિક્ષકમિત્રો

9 સ્વયં શિક્ષકદિનની ઉજવણી

10 સ્વયં શિક્ષકદિનની ઉજવણી – વિદ્યાથી શિક્ષક દ્વારા જ્ઞાન મેળવતાં વિદ્યાર્થીઓ

11 રેલી ફોર રીવસૅ

12 યુવા મતદાર જાગૃતિ મહોત્સવ

13 યુવા મતદાર જાગૃતિ મહોત્સવ1

14 કલા ઉત્સવ – ઝોન લેવલની ઉજવણી

15 યુવા મહોત્સવમાં ભાગ લેતાં વિદ્યાર્થી

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 એસેમ્બલી – નાટક દ્વારા તહેવારોની ઝાંખી દશૉવતા વિદ્યાર્થીઓ

32 એસેમ્બલી – નાટક દ્વારા તહેવારોની ઝાંખી દશૉવતા વિદ્યાર્થીઓ1

33 એસેમ્બલી – નાટક રજૂ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ

34 એસેમ્બલી – નકામી વસ્તુ માંથી નાવિન્ય સભર વસ્તુ બનાવતા વિદ્યાર્થીઓ

35 બોટનિકલ ગાડૅનની મુલાકાત

36 સહશૈક્ષણિક પ્રવાસ – પ્રિન્ટીંગ પ્રેસની મુલાકાત લેતાં વિદ્યાર્થીઓ

37 સહશૈક્ષણિક પ્રવાસ – સમા સ્પોટૅસ કોમ્પલેક્ષની મુલાકાત લેતાં વિદ્યાર્થીઓ
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.