હોમ | અમારો સંપર્ક
 
ફોટો ગેલેરી

૬૦ મોવાર્ષિકદિન ની ઉજવણી પ્રોજેક્ટ ધ્ર્વારા ૧

૬૦ મોવાર્ષિકદિન ની ઉજવણી પ્રોજેક્ટ ધ્ર્વારા ૧

૬૦ મોવાર્ષિકદિન ની ઉજવણી પ્રોજેક્ટ ધ્ર્વારા ૧

૬૦ મોવાર્ષિકદિન ની ઉજવણી પ્રોજેક્ટ ધ્ર્વારા ૧

૬૦ મોવાર્ષિકદિન ની ઉજવણી પ્રોજેક્ટ ધ્ર્વારા ૧

૬૦ મોવાર્ષિકદિન ની ઉજવણી પ્રોજેક્ટ ધ્ર્વારા ૧

૬૦ મોવાર્ષિકદિન ની ઉજવણી પ્રોજેક્ટ ધ્ર્વારા ૧

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી મુખ્ય મહેમાન

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી માઘ્યમિક

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી માઘ્યમિક

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી માઘ્યમિક

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી બાલવાડી

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી દેશભકિત ગીત

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી ઘ્વજવંદન

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી ઘો.૫ થી ૮

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી ઘો.૧ થી ૪

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી ઉ.માઘ્યમિક

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી આચાયૅશ્રી

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી S.P.C. ૫રેડ

૨૬મી જાન્યુઆરી ની ઉજવણી N.C.C.૫રેડ

વસંત પંચમીની ઉજવણી

વસંત પંચમીની ઉજવણી

વર્ગ પ્રવાસ ધોરણ ૩,૪

વર્ગ પ્રવાસ ધોરણ ૩,૪

વર્ગ પ્રવાસ ધોરણ ૩,૪

વર્ગ પ્રવાસ ધોરણ ૧૧-વિ-પ્ર

વર્ગ પ્રવાસ ધોરણ ૧૧-વિ-પ્ર

વર્ગ પ્રવાસ ધોરણ ૧૧-વિ-પ્ર

માનવીની હાડકાની માહિતી આપતા ડો. મનિષભાઈ શાહ

માનવીની હાડકાની માહિતી આપતા ડો. મનિષભાઈ શાહ

યુનાઈટેડ વે ની ચિત્ર અને નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા વિદ્યાર્થીઓ

યુનાઈટેડ વે ની ચિત્ર અને નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા વિદ્યાર્થીઓ

યુનાઈટેડ વે ની ચિત્ર અને નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા વિદ્યાર્થીઓ

યુનાઈટેડ વે ની ચિત્ર અને નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા વિદ્યાર્થીઓ

થેલેસેમિયાના બાળકો માટે રકતદાન કેમ્પનું આયોજન

થેલેસેમિયાના બાળકો માટે રકતદાન કેમ્પનું આયોજન

થેલેસેમિયાના બાળકો માટે રકતદાન કેમ્પનું આયોજન

જિલ્લાના આચાયૅશ્રીઓની તાલીમ ઉધગાટન કાર્ય્ક્રમ

જિલ્લાના આચાયૅશ્રીઓની તાલીમ આપતા મહેમાંશ્રી

જિલ્લાના આચાયૅશ્રીઓની તાલીમ આપતા આચાર્ય્શ્રી

કમાટીબાગ ફાઉંડેશન

કમાટીબાગ ફાઉંડેશન

કમટીબગ કે૨

કમટીબગ કે૨

ઓપન પેજ અંગે આચાર્યોને માર્ગદર્શન આપતા ડાયરેકટરશ્રી

1

2

3

4

5
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.