હોમ | અમારો સંપર્ક
 
સંપર્ક
એલેમ્બિક વિદ્યાલય આચાર્ય સુ૫રવાઇઝર - પ્રાથમિક વિભાગ (૧ થી ૪)
એલેમ્બિક કોલોની ,
ગોરવા રોડ ,
વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ .
ફોન : +૯૧-૦૨૬૫-૨૨૮૦ ૪૦૧
ભરતકુમાર પરમાર
ઈ-મેઈલ: contact@alembicvidyalaya.net
principal@alembicvidyalaya.net
રોશની જોષી
ટ્રસ્ટી (યુ.ઈ.એસ) ઉપાચાયૉ સુ૫રવાઇઝર - પ્રાથમિક વિભાગ (૫ થી ૮)
બરખા અમીન
ઈ-મેઈલ: amin@udayeducation.com
બીના દેસાઇ
હેતલ પંડયા
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી (યુ.ઈ.એસ) સુ૫રવાઇઝર – બાલવાડી વિભાગ સુ૫રવાઇઝર - માધ્યમિક વિભાગ
બીનિતી ત્રિવેદી
ઈ-મેઈલ: trivedi@udayeducation.com
શીતલ વોરા
સંજય રાણા
    સુ૫રવાઇઝર - ઉચ્ચતર માઘ્યમિક વિભાગ
 
   
 
પ્રબોધ પટેલ
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.