હોમ | અમારો સંપર્ક
 
સંપર્ક
એલેમ્બિક વિદ્યાલય આચાર્ય સુ૫રવાઇઝર - પ્રાથમિક વિભાગ (૫ થી ૮)
એલેમ્બિક કોલોની ,
ગોરવા રોડ ,
વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ .
ફોન : +૯૧-૦૨૬૫-૨૨૮૦ ૪૦૧
મોબાઈલ : ૮૮૬૬૩૩૭૯૮૮
ભરતકુમાર પરમાર
ઈ-મેઈલ: contact@alembicvidyalaya.net
હેતલ પંડ્યા
ટ્રસ્ટીશ્રી (એ.જી.એસ) ઉપાચાયૉ સુ૫રવાઇઝર - માઘ્યમિક અને ઉ. માઘ્યમિક વિભાગ (૯ થી ૧૨)
બરખા અમીન
નીલા શાહ
સંજય રાણા
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી (એ.જી.એસ) સુ૫રવાઇઝર – બાલવાડી વિભાગ  
બીનિતી ત્રિવેદી
નીલમ પંડ્યા
 
એસસીસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર (એ.જી.એસ) સુ૫રવાઇઝર - પ્રાથમિક વિભાગ (૧ થી ૪)  
રેનુ ભાટિયા
રોશની જોષી
 
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.