હોમ | અમારો સંપર્ક
 
OSA
  • શાળાની સ્થાપના બાદ શાળામાં અભ્યાસ કરીને કારકિર્દીમાં કાર્યરત એવા વિધાર્થીઓનો સંઘ
  • શાળામાં રચનાત્મક કાર્યોમાં સહભાગીદારીતા
  • વિદ્યાર્થી કાળની સોનેરી યાદો અને મિત્ર વર્તુળના સંપૅક માં રહીને શાળા જીવન તાજુ કરતા રહે છે.
  • કાયૅક્ષેત્રમાં સ્થિર થયેલ ભૂતપુવૅ વિદ્યાર્થીઓ શાળાની મુલાકાત લેતા રહે છે.
  • OSA માટે વઘુ વિગત માટે શાળનો સંપૅક કરવો.
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.