હોમ | અમારો સંપર્ક
 
શાળાનું સમય ૫ત્રક
વિભાગ સોમવાર-શુક્રવાર શનિવાર

કેજી-૧, કેજી-૨

૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦

રજા

ઘોરણ ૧ અને ૨

૦૭:૨૦ થી ૧૨:૦૦

રજા

ઘોરણ ૩ અને ૪

૦૭:૨૦ થી ૦૧:૨૦

રજા

ઘોરણ ૫ થી ૯

૦૭:૨૦ થી ૦૧:૨૦

૦૭:૨૦ થી ૧૨:૦૦

ઘોરણ ૧૦ થી ૧૨

૦૭:૨૦ થી ૧૨:૧૦

૦૭:૨૦ થી ૧૨:૦૦

બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.