હોમ | અમારો સંપર્ક
 
શાળાનું સમય ૫ત્રક
વિભાગ સોમવાર-શુક્રવાર શનિવાર

નર્સરી, કેજી-૧, કેજી-૨

૦૭:૫૫ થી ૧૨:૩૫

રજા

ઘોરણ ૧ અને ૨

૦૭:૫૫ થી ૧૨:૩૫

૦૮: ૦૦ થી ૧૧:૩૦

ઘોરણ ૩ અને ૪

૦૭:૫૫ થી ૦૧:૫૫

૦૮: ૦૦ થી ૧૧:૩૦

ઘોરણ ૫ થી ૮

૦૭:૨૦ થી ૦૧:૨૦

૦૭:૨૦ થી ૧૨:૦૦

ઘોરણ ૯

૦૭:૨૦ થી ૦૧:૨૦

૦૮:૨૦ થી ૦૧:૦૦

ઘોરણ ૧૦ થી ૧૨

૦૭:૨૦ થી ૧૨:૦૦

૦૮:૨૦ થી ૦૧:૦૦

બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.