હોમ | અમારો સંપર્ક
 
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક
  દરરોજનો ગણવેશ બુટ/મોજા શિયાળાનો ગણવેશ શિયાળામાં મરજીયાત
છોકરીઓ પીના-એલેમ્બિક બિસ્કીટ
(બોકસ પ્લીટ ટાબલા પેટર્ન)
એકશન બુટ દોરી સાથે કલર-કાળો મોજા-સ્કુલ
પેટર્ન મુજબ (એલેમ્બિક બિસ્કીટ)
નેવી બ્લયુ સ્વેટર “વી”  નેક સફેદ પાયજામો
બ્લાઉઝ-એલેમ્બિક રેડ મલ્ટી ચેકસ કોડ-TMV 43 વેલક્રો
છોકરાઓ (ઘો.૩, ૪)
હાફ પેન્ટ-એલેમ્બિક બિસ્કીટ
એકશન બુટ દોરી સાથે કલર-કાળો મોજા-સ્કુલ પેટર્ન
મુજબ (એલેમ્બિક બિસ્કીટ)
નેવી બ્લયુ સ્વેટર “વી” નેક ફૂલ પેન્ટ
(ઘો.૫ થી ૧૨)
હાફપેન્ટ- એલેમ્બિક બિસ્કીટ
શર્ટ-એલેમ્બિક રેડ મલ્ટી ચેકસ કોડ-TMV 43 દોરીવાળા
બેલ્ટ ઘો-૧ થી ૪  : એલેમ્બિક પેટર્ન મુજબ
ઘો.-૫ થી ૧૨ : ગૃહ ૫માણે
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.