હોમ | અમારો સંપર્ક
 
બાલવાડી થી ધોરણ ૨
  દરરોજનો ગણવેશ બુટ/મોજા શિયાળાનો ગણવેશ શિયાળામાં મરજીયાત
છોકરીઓ પીના-એલેમ્બિક બિસ્કીટ
(બોકસ પ્લીટ ટાબલા પેટર્ન)
એકશન બુટ વેલક્રો સાથે કલર-કાળો મોજા-સ્કુલ
પેટર્ન મુજબ (એલેમ્બિક બિસ્કીટ)
નેવી બ્લયુ સ્વેટર “વી” નેક સફેદ પાયજામો
બ્લાઉઝ-એલેમ્બિક રેડ મલ્ટી ચેકસ કોડ-TMV 43 વેલક્રો
છોકરાઓ હાફ પેન્ટ-એલેમ્બિક બિસ્કીટ એકશન બુટ વેલક્રો સાથે કલર-કાળો મોજા-સ્કુલ
પેટર્ન મુજબ (એલેમ્બિક બિસ્કીટ)
નેવી બ્લયુ સ્વેટર “ વી “ નેક ફૂલ પેન્ટ
શર્ટ-એલેમ્બિક રેડ મલ્ટી ચેકસ કોડ-TMV 43 વેલક્રો
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.