હોમ | અમારો સંપર્ક
 
પી. ટી. ગણવેશ – ઘોરણ ૫ થી ૧૦
  ગણવેશ બુટ/મોજા
છોકરીઓ સ્કર્ટ-સફેદ એકશન બુટ દોરી સાથે કલર-કાળો મોજા-સ્કુલ પેટર્ન મુજબ (એલેમ્બિક બિસ્કીટ)
ટી-શર્ટ સ્કુલે ૫સંદ કરેલ કલર અને પેટર્ન મુજબ કોડ-TMV 43 દોરીવાળા
છોકરાઓ ફુલ પેન્ટ-સફેદ એકશન બુટ દોરી સાથે કલર-કાળો મોજા-સફેદ મોજા-સ્કુલ ૫ટર્ન મુજબ (એલેમ્બિક બિસ્કીટ)
ટી-શર્ટ સ્કુલે ૫સંદ કરેલ કલર અને પેટર્ન મુજબ કોડ-TMV 43 દોરીવાળા
  બેલ્ટ-ગૃહ પ્રમાણે  
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.