હોમ | અમારો સંપર્ક
 
મુલાકાતનો સમય
ઓફિસ             :     ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ (સોમ થી શુક્ર અને ઓ૫ન હાઉસના દિવસે)
આચાર્ય            :    ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ (સોમ થી શુક્ર અને ઓ૫ન હાઉસના દિવસે)
સુ૫રવાઇઝર    :     ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ (સોમ થી શુક્ર અને ઓ૫ન હાઉસના દિવસે)
શિક્ષક             :     ઓ૫ન હાઉસના દિવસે તથા પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા મુજબ
રવિવાર તથા રજાના દિવસોમાં શાળાનું કામકાજ બંઘ રહેશે.
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.